Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  / ALGEMENE HUISREGELS

 

Algemene voorwaarden

Salsapica is een, volgens de regels, officieel geregistreerde en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven organisatie. Onderstaande huisregels en de handhaving daarvan zijn opgesteld voor het bewaken van de bereikte kwaliteit en continuiiteit en komen uiteindelijk ten goede aan de individuele deelnemer/bezoeker.

 1. 1. Inschrijving.
 2. 2. Cursusgeld.
 3. 3. Verhindering.
 4. 4. Man/vrouw verhouding.
 5. 5. Foto en Video-opnamen.
 6. 6. Aansprakelijkheid.
 7. 7. Algemeen.

Een ieder die aan de door Salsapica georganiseerde danslessen of andere activiteiten op een willekeurige locatie deelneemt, gaat akkoord met de, voor die locatie geldende, en/of onderstaande huisregels. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan wordt u vriendelijk verzocht niet aan deze activiteiten deel te nemen en die locatie niet te betreden. Salsapica houdt zich het recht voor eenieder, die zich niet aan deze regels houd, de toegang te ontzeggen en/of (verdere) deelname aan een cursus of andere activiteit te weigeren zonder verdere opgaaf van reden.

1. Inschrijving.

Salsapica accepteert alleen aanmeldingen met volledige vermelding van voor- en achternaam, (man/vrouw) adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en opgave van de/het gewenste cursus dag/niveau/uur. De inschrijving is echter pas officieel na invulling en (ondertekening) van een inschrijfformulier. Met deze inschrijving gaat u akkoord met de huisregels van Salsapica en verplicht u zich tevens het volledige cursusgeld te voldoen. U wordt verzocht wijzigingen van

(e-mail/huis) adres, telefoonnummer tijdig aan Salsapica door te geven zodat bijvoorbeeld eventuele leswijzigingen of speciale activiteiten aan u doorgegeven kunnen worden.

2. Cursusgeld.

Het cursusgeld dient uiterlijk voor aanvang van de eerste les betaald te zijn. Het niet tijdig voldoen van het cursusgeld kan tot gevolg hebben dat de voor u gereserveerde plaats vervalt. Tevens geeft u Salsapica, bij het niet tijdig voldoen van het cursusgeld, het recht u verdere deelname aan de cursus te weigeren. Reeds genoten lessen moeten alsnog voldaan worden. Gedane betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de cursus waarvoor ingeschreven is.

3. Verhindering.

Bij verhindering of vroegtijdige beeindiging  van de cursus, ook bij overmacht, vindt geen terugbetaling van het lesgeld plaats. In uitzonderlijke situaties kan hier, na beoordeling door Salsapica, van afgeweken worden. Mits tijdig voor verhindering bij Salsapica gemeld, bestaat de mogelijkheid de gemiste lessen binnen dezelfde cursusperiode in te halen. Het is echter niet toegestaan om gemiste lessen, zonder vooraf verleende toestemming,

door teamleden van Salsapica, of de docent, op een andere dag of tijdstip in te halen.

4. Man/vrouw verhouding.

Salsapica streeft bij het samenstellen van de cursusgroepen naar een gelijke man/vrouw verhouding.Door cursisten (na overleg) in de gelegenheid te stellen te assisteren tijdens het koppeldansen in andere lessen van hetzelfde of een lager niveau, en zodoende kostenloos extra te oefenen, zijn alle groepen, qua verhouding man/vrouw meestal gelijk. Wij kunnen echter geen volledig gelijke man/vrouw verhouding garanderen.

5. Foto en Video-opnamen.

Tijdens de dansevenementen en lessen worden wel eens foto en/of video-opnamen door Salsapica gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om de foto’s en videobeelden voor promotionele doeleinden te gebruiken zonder eerst toestemming te vragen aan degenen die op de foto’s of videobeelden voorkomen. Het is echter niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming door Salsapica en/of de docent op de leslocaties video c.q. filmopnamen te maken tijdens de lessen. Dit geldt ook voor video- opnamen met een smartphone.

6. Aansprakelijkheid.

Salsapica kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van cursisten of bezoekers. Salsapica kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele blessures of verwondingen (en/of de gevolgen hiervan) opgelopen voor, tijdens of na de lessen of andere festiviteiten.

7. Algemeen.

Het is niet toegestaan om voor, tijdens of na de lessen, zelf meegebrachte drank, te nuttigen. Dit om problemen te voorkomen met Carlo, eigenaar van de danszaal. Het is van belang voor jezelf en voor anderen om op tijd voor de les aanwezig te zijn en zo weinig mogelijk lessen te missen. Door te laat komen en/of regelmatige afwezigheid wordt het overbrengen van de lesstof vertraagd wat ook nadelig is voor de rest van de groep.

Tijdens de lessen en andere activiteiten dient men zich zodanig te gedragen dat anderen hier geen hinder van ondervinden. Denk hierbij ook aan uw lichamelijke verzorging en bij ongewenste intimiteiten. Plezier, ontspanning en gezelligheid staan bij Salsapica centraal en graag zien we u daar uw bijdrage aan leveren.

 

 1. 1 Betalingen worden niet geretourneerd en hebben betrekking op de cursus en periode waarvoor wordt ingeschreven.
 2. 2 Na wederzijdse bevestiging via de mail om een cursus te volgen, verplicht u zich het volledige cursusbedrag met betrekking tot deze cursus te voldoen.
 3. 3 Iedereen mag tijdens zijn cursus een les inhalen op een andere dag na overleg met ons.
 4. 4 Tijdens de lessen hoef je geen bijzondere kleding/schoenen aan.
 5. 5 Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d.
 6. 6 Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van      eigendommen tijdens, voor of na de door ons verzorgde lessen.

Algemene huisregels

Gedragsregels

 1. 1. Tijdens de lessen en salsa avonden dient men zich zodanig te gedragen dat derden hier geen hinder van ondervinden, denk hierbij ook aan uw lichamelijke verzorging.

 

 1. 2. Tijdens de lessen is het toeschouwers verboden luidruchtig te praten of leerling op een andere manier te storen.

 

 1. 3. Voor een goed verloop van de lessen dient de leerling op tijd te komen.

 

 1. 4. Het is van belang voor jezelf en voor anderen om tijdens een cursus zo min mogelijk lessen afwezig te zijn. Door veelvuldige afwezigheid wordt het overbrengen van de stof vertraagd, dit houdt de volledige groep onnodig op. Gelieve hier rekening mee te houden.

 

 1. 5. Wanneer een leerling tijdens een lesavond niet aanwezig kan zijn om welke reden dan ook, dient dit vooraf telefonisch te melden bij de docent.

 

 1. 6. Het is niet toegestaan om gemiste lessen, zonder vooraf verleende goedkeuring van Salsapica (de docent), op een andere dag of tijdstip in te halen.

 

Om de goede sfeer te bewaren zal Salsapica zich het recht toekennen om de algemene toegang tot de dansschool te weigeren wanneer gedrag als hinderlijk

Wordt ervaren of deze huisregels(gedragsregels) niet worden nageleefd.